Informatie

Informatie

Disclaimer

  • Geschreven door Super User
  • Categorie: Informatie
  • Hits: 5617
GELIEVE DEZE VOORWAARDEN DOOR TE LEZEN VOORDAT U DEZE WEBSITE BEKIJKT.

Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker (hierna te noemen: “gebruiker” of “u”) de onderstaande gebruiksvoorwaarden aanvaardt. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.

1. AUTEURSRECHT 
Deze website is de enige officiële website van RKDesigns. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van RKDesigns, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Andere eigen handelsmerken en -namen kunnen incidenteel op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectieve eigenaars.

2. BEPERKING VAN LICENTIE; CONDITIES 
Aan u wordt een beperkte licentie verleend voor het downloaden van enig op deze website voorkomende materiaal, op voorwaarde dat deze informatie op een enkele PC wordt opgeslagen, op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden bestemd is, en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven. Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere internetsite te gebruiken. Deze beperkte licentie wordt verleend op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook, waaronder vermenigvuldiging (voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RKDesigns is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van zowel RKDesigns als van de respectieve leveranciers. Indien u enige software van deze website downloadt, is de software, inclusief alle beelden of bestanden die in of uit de software voortkomen, alsmede aan de software gerelateerde gegevens (hierna gezamenlijk te noemen: “software”) afhankelijk van de bepalingen zoals die gelden bij het verlenen van voornoemde beperkte licentie. RKDesigns en/of (mogelijke) respectieve leveranciers behouden alle rechten, titels, belangen en intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de software. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de software, alsmede wijziging of aanpassing van de software, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden.

3. UITSLUITINGEN 
Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. RKDesigns en de respectieve leveranciers aanvaarden geen enkele garantie, inclusief, bij wijze van voorbeeld doch niet bij wijze van beperking, met betrekking tot geschiktheid voor een bepaalde doel, en voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat. Tevens garandeert noch RKDesigns noch de respectieve leveranciers dat de informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn, accuraat, volledig of up-to-date zijn, noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. De gebruiker van deze website stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
Voor zover de van toepassing zijnde wetgeving dit toelaat, kan noch RKDesigns noch de respectieve leveranciers, noch enige van hun respectieve directeuren, werknemers, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het (onmogelijke) gebruik van het materiaal, inclusief het materiaal in en/of faciliteiten of diensten die via deze website worden aangeboden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, indirect, bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, inclusief verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien RKDesigns en/of respectieve leveranciers op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren. Indien deze clausule niet geheel of gedeeltelijk afdwingbaar is op basis van de betreffende wetgeving in enige rechtsmacht, zal de gehele aansprakelijkheid  van zowel RKDesigns als de respectieve leveranciers het geheel van de schade, het verlies en claims (voortvloeiende uit een contract, of uit een onrechtmatige daad, met inbegrip van doch niet beperkt tot nalatigheid) in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u (mogelijk) hebt betaald voor het gebruik van deze website.

5. TOEPASSELIJK RECHT 
Bezoekers van deze website doen dit op eigen risico en uit vrije wil en dienen zich te houden aan lokale wetgeving, voor zover deze van toepassing is. Deze voorwaarden worden beheerst door en afgeleid van het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in ‘s-Hertogenbosch (met recht op beroep) en door gebruik te maken van deze website onderwerpt u zich voor bovengenoemde gevallen aan de rechtsmacht van een dergelijke rechter, waarbij u afziet van enig bezwaar met betrekking tot de rechtsmacht of plaats van berechting.

6. OVERIGE BEPALINGEN 
Indien op enigerlei wijze afstand wordt gedaan van een bepaling van deze voorwaarden, is zulks uitsluitend geldig als het schriftelijk geschiedt, ondertekend door RKDesigns.  Indien afstand wordt gedaan van enigerlei bepaling in deze overeenkomst laat zulks de geldigheid van alle andere hierin opgenomen bepalingen onverlet, noch betekent het dat ook in de toekomst afstand wordt gedaan van de betreffende bepaling. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat de onderhavige voorwaarden een bepaling bevatten die om welke reden ook ongeldig of onuitvoerbaar is, dan verliest de betreffende bepaling zijn kracht in overeenstemming met het oordeel van de rechtbank, zonder dat daarmede de geldigheid of onuitvoerbaarheid van de overige bepalingen wordt aangetast. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst zoals die tussen partijen met betrekking tot het onderwerp tot stand is gekomen en treden in de plaats van alle eerdere bepalingen, afspraken of overeenkomsten, hetzij mondeling hetzij schriftelijk. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze op schrift zijn gesteld en ondertekend door u en RKDesigns.

Privacy & Cookies

  • Geschreven door Super User
  • Categorie: Informatie
  • Hits: 6439

Bomenrooibedrijf Kuijpers heeft deze privacy verklaring opgesteld met de reden dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website en naar onze klanten transparant willen zijn in de verwerking van uw gegevens. Hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen staat hieronder beschreven. Ook staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens van onze klanten omgaan.

Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt
De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina’s, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:
– Om problemen met de server te diagnosticeren;
– Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types in kaart te brengen;   
– Om onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Formulieren
Op formulieren op deze website verstrekken gebruikers informatie zoals hun naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie uitsluitend voor bovengenoemde werkzaamheden en niet voor Commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Persoonsgegevens verwerken
Zodra wij een afspraak met u plannen, gebruiken wij de door u opgegeven gegevens in ons klantenbestand, onze offline digitale agenda en op onze facturen. Ons klantenbestand is het brondocument waarin alle door u verstrekte informatie, gebundeld onder een klantnummer, wordt opgeslagen. Van daaruit nemen wij uw NAW en telefoonnummer(s) over op onze factuur die u van ons ontvangt als wij onze werkzaamheden hebben afgerond. Deze factuur wordt in eerste aanleg gebruikt om onze medewerkers te laten weten bij elk adres zij hun werkzaamheden mogen uitvoeren. In tweede instantie is de factuur voor uw eigen administratie en kan dienen als bewijs van regelmatig gepleegd onderhoud als uw verzekering daarom vraagt. Uw naam en mailadres worden gebruikt om onze jaarlijkse mailing voor onze vaste klanten te sturen en incidenteel voor een mailing over urgente zaken.

Explicite toestemming
Voor het gebruik en verwerken van uw gegevens hebben wij, conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vooraf uw explicite toestemming gevraagd, door u te wijzen op onze privacy verklaring en u een vinkje te laten zetten op het formulier dat de door u verstrekte gegevens bevat in uw initiële aanvraag. Daarmee geeft u toestemming voor gebruik van uw gegevens tot wederopzegging. U kunt uw toestemming ten alle tijden, zonder opgave van redenen, weer intrekken, door dit kenbaar te maken op het formulier Toestemming AVG op onze website in te vullen. Wij zullen dan al uw gegevens uit ons klantenbestand verwijderen en u uitschrijven voor de mailing. Zodra uw gegevens verwijderd zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen. Het niet geven van uw explicite toestemming houdt voor ons, onder de AVG, in dat wij uw aanvraag niet in behandeling mogen nemen en u geen klant bij ons kunt worden.

Bewaartermijnen
Zolang u uw toestemming niet intrekt blijven uw gegevens tot 5 jaar bewaard in ons klantenbestand. Als u in de tussenliggende jaren geen diensten bij ons afneemt, verdwijnen uw gegevens aan het einde van het 4e jaar automatisch uit ons klantenbestand. Facturen en offertes blijven conform de Belastingwet tot 7 jaar bewaard, ook als u in de tussenliggende periode uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt. E-mailberichten worden tot 2 jaar bewaard op onze mailserver.

Functionaris Gegevensbescherming
Onder de AVG zijn alle bedrijven in basis verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Er zijn echter uitzonderingen die ervoor zorgen dat bedrijven geen FG hoeven aan te stellen. Aangezien wij geen overheidsorganisatie zijn, onze kernactiviteit niet bestaat uit het volgen van individuen, wij geen bijzondere persoonsgegevens verwerken en ons bedrijf minder dan 200 medewerkers heeft, zijn wij niet verplicht om een FG aan te stellen. Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich per e-mail wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Linken naar andere websites
Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde linken op deze website. Bomenrooibedrijf Kuijpers is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie
Om de informatie aan te passen of wijzigen die u op deze website, per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoording
Als de Autoriteit Persoonsgegevens daarom vraagt, dan zijn wij per 25 mei 2018 verplicht om verantwoording af te leggen over de gegevensverwerking binnen ons bedrijf.

Contact over de website
U kunt ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via email of post. Uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een emailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

Onze contactgegevens kun u vinden via Contact of onder aan onze website.

Onze contactgegevens zijn:
Telefonisch: +31 (0)413 - 490 711
Per email: info@brbk
Schriftelijk: Airborneweg 25 - 5691 PS Son - Nederland

Algemene voorwaarden

  • Geschreven door Super User
  • Categorie: Informatie
  • Hits: 6386

Hier volgende de algemene voorwaarden, de voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Certificeringen

Vakdiploma Afvalstoffen: bewijs voor vervoer van groenafval   VCA-certificaat: bedrijf werkt volgens risicovoorschriften    ERBO: erkenning bosaannemer en bosaannemingsbedrijf